V poslednom období registruje Nezábudka, n.o., nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.

Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť  zabezpečenie sociálnej služby pre seba samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov:

Vážená pani, vážený pán, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných, prevádzkuje zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí, a zároveň pripravuje a distribuuje stravu pre seniorov v meste. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v priestoroch budovy prenajatej od mesta Fiľakovo.

Buďte aj vy súčasťou týždňa dobrovoľníctva  a zapojte sa dňa 20.09.2017 od 10.00 do 16.00 do dobrovoľníckych aktivít v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. na Záhradníckej 2 vo Fiľakove. Pomôžete skrášliť okolie a priestory  zariadenia a spestriť seniorom voľný čas v rámci krúžku šikovných rúk. Klienti a zamestnanci organizácie sa tešia na našu aktívnu účasť.

Zapojte sa dňa 21.9.2016 od 9:00 - 16.00 hod. do Týždňa dobrovoľníctva. Pomôžte nám  vrámci krúžku šikovných rúk pri vyhotovení nástenky s jesennou tematikou, alebo si vyberte z aktivít podľa chuti a nálady:
- posedenie a rozhovor s klientmi v altánku alebo na izbách,
- pomocné práce v jedálni, pomoc pri upratovaní spoločných priestorov (chodby, schody),
- zber úrody,
- odpratávanie napadaného lístia.
Alebo sa príďte len pozrieť a porozprávať v rámci dňa otvorených dverí v rovnaký deň. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Týždeň dobrovoľníctva 2016

Druh a značka motorového vozidla: Felícia Combi
Objem motora: 1,6 l, 55 kW
Rok výroby: 1999
Ubehnuté km: 126 500
Technická a emisná kontrola: platnosť do 29.7.2016
Cena: dohodou
Termín uzávierky žiadostí na odkúpenie: 13.11.2015

Kontaktné údaje:
Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Č.t. 047/4379099, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fiľakovo 04.11.2015
Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná neziskovou organizáciou na základe požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenník služby je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom a je súčasťou VZN mesta. Výška platby od klienta v sume 1,30 € tvorí cca 18 % skutočnej ceny služby, ktorá je dotovaná mestom.

Odborní zamestnanci /sociálni pracovníci/ pred podpísaním zmluvy poskytnú klientom všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby a samotný postup pri jej výkone. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie opatrovateľskej služby sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Nezábudka, n.o., realizuje opatrovateľskú službu na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe zmluvy podpísanej občanom s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín /minimálne 2 hodiny/ počas pracovných dní.

Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Opatrovateľka je osoba, s pomocou ktorej klient môže existovať vo svojom domácom prostredí, ktorá zabezpečuje niektoré úkony /nákupy, vynášanie smetí, úhrady v bankách, na pošte/, ktorá mu pomôže pri hygienických úkonoch, kŕmení, prechádzke, podávaní liekov, sprevádza ho k lekárovi, urobí bežné denné upratovanie  a pod. Je to teda človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii klientovi a jeho potrebám. Zároveň je opatrovateľka zamestnancom n.o., ktorému organizácia poskytuje plat, prispieva na stravu, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky a garantuje nárok na dovolenku a iné výhody zamestnanca.

Zo strany organizácie je záujem vychádzať maximálne v ústrety klientom, ale nie je možné garantovať poskytovanie služby konkrétnou opatrovateľkou, ani uzatvárať zmluvu na konkrétnu hodinu počas dňa. Podmienky poskytovanej služby sú uvedené v zmluve, ktorú klient a organizácia podpisujú pred začiatkom realizácie samotnej služby, a nie je možné svojvoľne ich meniť počas jej platnosti žiadnou zo zainteresovaných strán. Prípadné zmeny je možné zakotviť v dodatku ku zmluve, ak sa obe na nich obe zainteresované strany dohodnú.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V priebehu roka 2015 organizácia vypracovala v súlade so zákonom o sociálnych službách štandardy kvality pre sociálne služby, ktoré poskytuje.
Štandardy sú vypracované v štyroch oblastiach – dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky,  a sú nástrojom na hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spôsobom, ako ich postupne zlepšovať. Klienti - prijímatelia sociálnych služieb môžu sami alebo prostredníctvom výboru obyvateľov participovať na určovaní podmienok, v ktorých žijú, môžu byť nápomocní pri smerovaní organizácie a podieľať sa na vytváraní celkovej atmosféry zariadenia.

I. Oblasť Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - v troch kritériách sú rozpracované princípy, ktorými sa riadi organizácia pri poskytovaní sociálnych služieb, dané sú hodnoty pre garanciu podpory individuálnych potrieb klientov a zabezpečené právo klientov pre pokračovanie prirodzených vzťahov s rodinou a komunitou.

II. Oblasť Procedurálne podmienky - obsahuje desať kritérií, ktoré sú zamerané na klienta s cieľom určiť účel a obsah poskytovaných sociálnych služieb, stanoviť ich rozsah a formu, určiť postupy pri uzatváraní zmlúv, garantovať odborný prístup k riešeniu problémov, zabezpečiť postupy a pravidlá pri tvorbe individuálnych plánov, vytvoriť pravidlá na riešenie krízových situácií, zabezpečiť informácie v zrozumiteľnej forme, pomôcť klientom pri zabezpečovaní iných verejných služieb, zapojiť klientov do zlepšovania kvality služieb prostredníctvom zisťovania ich názorov a možností podávania sťažností, vytvoriť podmienky na hodnotenie poskytovaných služieb v súlade s potrebami klientov.

III. Oblasť Personálne podmienky - obsahuje štyri kritériá a je zameraná na zamestnancov, na plnenie ich kvalifikačných a odborných predpokladov, zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a supervízie, uplatňovania kompetencií a plnenia počtu zamestnancov v súlade s právnymi predpismi.

IV. Oblasť Prevádzkové podmienky - oblasť v štyroch kritériách určuje prevádzkové podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, stanovuje informačnú stratégiu (poskytovanie informácií), hodnotí vypracovanie výročnej správy a záverečného účtu, stanovuje pravidlá na poskytovanie darov.

Organizácia s vypracovanými štandardmi oboznámi po úsekoch všetkých zamestnancov tak, aby sa stali ich pracovným nástrojom a aby ich aplikácia v praxi priniesla klientom zlepšenie každodenného života a spokojnosť s poskytovanými službami.

Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od budúceho roka na základe indikátorov v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.