V poslednom období registruje Nezábudka, n.o., nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.

Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť  zabezpečenie sociálnej služby pre seba samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov:

  1. Občan, ktorý sa o poskytnutie sociálnej služby uchádza, alebo jemu blízka osoba (syn, dcéra, vnučka, iný príbuzný alebo známy) podá na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého pobytu odkázanej osoby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti je potrebné predložiť doklady podľa usmernenia pracovníka mesta (obce). Mesto (obec) vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorých je uvedený stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, ktorá je pre žiadateľa vhodná. Mesto (obec) rozhoduje o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári alebo o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti. 
  2. Posudok a právoplatné rozhodnutie predloží žiadateľ spolu so žiadosťou o poskytnutie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby, ktorým môže byť zariadenie sociálnych služieb v mieste trvalého pobytu žiadateľa, alebo to môže byť zariadenie podľa vlastného výberu v inej lokalite, ktoré, samozrejme, daný druh služby poskytuje. Toto platí pre sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári. 
  3. Pri žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana je dôležité vedieť, že túto službu musí pre občana zabezpečiť mesto (obec) buď vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom organizácie, ktorá takúto službu poskytuje.
  4. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení vykonáva vyšší územný celok, pre obyvateľov Fiľakova Banskobystrický samosprávny kraj. 

Pre občanov Fiľakova v dôchodkovom veku zabezpečuje sociálne služby nezisková organizácia Nezábudka, n.o., založená mestom, ktorá úzko spolupracuje so sociálnym pracovníkom mesta a jej zamestnanci sú ochotní poradiť, vysvetliť, nasmerovať žiadateľa tým správnym smerom a vyjsť mu maximálne v ústrety. Organizácia poskytuje aj prepravnú službu, odľahčovaciu službu a stravovanie pre seniorov formou donášky obedov do domácnosti.

Keďže žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení prevyšujú možnosti organizácie, prosíme občanov o trpezlivosť a odporúčame im nenechávať vybavovanie administratívnych záležitostí uvedených vyššie na poslednú chvíľu. Zároveň im ponúkame možnosť riešiť nepriaznivú situáciu v rodine formou opatrovateľskej služby v domácnosti, alebo využiť spôsob opatrovania blízkeho prostredníctvom poskytovania príspevku od úradu práce.  

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.