Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Kontakty

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
tel.: 047/4379099

Riaditeľka
Mgr. Veronika Rusnáková
mobil: 0907 278 083
riaditelka@nezabudka-fi.sk

Zdravotný úsek
mobil: 0918 883 771

Sociálny úsek
mobil: 0918 874 682

facebook

Nájdete nás

Certifikát kvality

Certifikát kvality

Projekt TESCO

Projekt TESCO

Mesto Fiľakovo po rekonštrukcii a následnej kolaudácii odovzdalo do užívania neziskovej organizácii Nezábudka, n.o., budovu denného stacionára. Organizácia zabezpečila schválenie a uvedenie do prevádzky nový druh sociálnej služby a následne túto službu zaregistrovala v Registri sociálnych služieb BBSK. Denný stacionár je tak pripravený prijať prvých klientov.

Denný stacionár je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na túto službu vydáva mestský alebo obecný úrad v mieste bydliska žiadateľa. Žiadosť o poskytovanie služby sa podáva u poskytovateľa - Nezábudka, n.o. Sociálna služba v stacionári sa poskytuje počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 hod. najmenej 4 hodiny denne, resp. 80 hodín mesačne na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom, t. j. s Nezábudka, n.o. Klient má možnosť výberu dvoch jedál – raňajky, obed, prípadne obe jedlá, ktoré budú dovážané z jedálne poskytovateľa.

Suma úhrady za službu sa odvíja od počtu hodín v stacionári (0,70€/1 hod.) + poplatok za stupeň odkázanosti na 1 deň (III.- 0,50€, IV.- 1,20€, V.- 1,70€, VI.- 2€) + úhrada za stravu, ak  si ju klient objedná (raňajky -1,26€, obed – 3,20€). Cenník úhrad je súčasťou VZN mesta Fiľakova č. 6/2021, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakova č. 1/2021. Do budúcna nie je vylúčená jeho úprava.

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu, sociálne poradenstvo (aj pre rodinu klienta), sociálna rehabilitácia a ostatné plnenia spojené s poskytovaním tejto služby. V budove sú priestory vyčlenené na záujmovú činnosť, oddychové miestnosti vybavené posteľami, hygienické zariadenia, vonkajší dvor s lavičkami. Vchod je bezbariérový. Organizácia zabezpečuje aj dovoz a odvoz klientov v rámci prepravnej služby. O klientov sa stará odborný personál (opatrovateľky). K dispozícii sú aj sociálni pracovníci (vyčlenené dni a hodiny počas týždňa).
Podrobné informácie občanom poskytnú v pracovnom čase zamestnanci Nezábudky počas pracovných dní osobne alebo telefonicky.

Otvorenie denného stacionára závisí od záujmu občanov o túto službu. Organizácia plánuje začať činnosť v septembri 2022. Veríme, že naše úsilie nájde odozvu u obyvateľov Fiľakova ale aj okolitých obcí, a tak veľkorysé priestory denného stacionára privítajú čoskoro svojich prvých klientov.

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo