Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Kontakty

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
tel.: 047/4379099

Riaditeľka
Mgr. Veronika Rusnáková
mobil: 0907 278 083
riaditelka@nezabudka-fi.sk

Zdravotný úsek
mobil: 0918 883 771

Sociálny úsek
mobil: 0918 874 682

facebook

Nájdete nás

Certifikát kvality

Certifikát kvality

Projekt TESCO

Projekt TESCO

Nezábudka, n.o., oznamuje obyvateľom mesta, že v rámci svojich kapacít poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb, sú zdravotne ťažko postihnutí alebo sú v dôchodkovom veku. Opatrovateľská služba sa vykonáva v domácnosti občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného mestským úradom. Pomoc opatrovateliek spočíva v starostlivosti o domácnosť, pomoci pri sabaobslužných úkonoch, sprievode k lekárovi, zabezpečovaní nákupov a iných služieb v závislosti od stupňa odkázanosti a po dohode s občanom.

Opatrovateľská služba sa vykonáva počas pracovných dní od 7.00 do 15.00 najmenej 2 hodiny denne na základe podpísanej zmluvy. Cena za 1 hodinu opatrovateľskej služby pre občana je 1,30 €. Doplatok do celkovej hodnoty opatrovateľskej služby 6,80 € hradí organizácii mesto.

Nezábudka, n.o., má na výkon opatrovateľskej služby povolenie vydané Banskobystrickým samosprávnym krajom. Výkon služby zabezpečujú profesionálne opatrovateľky s príslušnou kvalifikáciou. Organizácia sa riadi príslušnými právnymi predpismi a vo vzťahu ku klientom garantuje odborný a individuálny prístup, rešpektovanie ich práv, zabezpečenie dohľadu, diskrétnosť.

Informácie a pomoc pri vybavovaní podkladov k výkonu opatrovateľskej služby poskytujú priamo v organizácii odborní sociálni pracovníci každý deň počas pracovnej doby od 8.00 do 16.00 hod.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.